Scroll Top
Kulinovačko polje – 1 Nova 5, 32000 Čačak, Srbija

ISTINE I ZABLUDE O PVC PROZORIMA

Custom Excerpt
PVC prozori i ekologija Pandan Čačak

ŠTEDE I VREDE

Od 125 do 320 dolara se godišnje uštedi na računima za struju ukoliko se zamene obični sa PVC-e prozorima. Ovi rezultati su zasnovani na istraživanjima populacije koja troši energiju na zagrevanje i hlađe prostora od 610 kvadratnih metara, a to su kuće kod kojih prozori pred-stavljaju 15 odsto njihovih ukupnih površina. Stvarna ušteda energije zavisi dosta od klimatskih uslova i karakteristika kuća. Danas se živi u kućama koje se hlade preko leta i greju tokom zime, a poenta je da troškove za utrošak energije plaćamo što manje. Odlične toplotne karakteristike PVC prozora pomažu da to postignemo. Specijalno napravljeni izolacioni prostor kod PVC prozora u kombinaciji sa njihovim malim koeficijenotom prolaza toplote čine ove prozore idealnom barijerom. Njihove ekološke performanse u drugim oblastima su takođe impresivne.

PVC PROZORI NE TRULE, NE RĐAJU, NE KORODIRAJU, NE BUBRE, NE LJUŠTE SE OTPORNI SU NA TERMITE I DRUGE INSEKTE. PVC JE OTPORAN NA GLJIVICE I PLESAN. ČAK I JAKA KIŠA ILI OBIČN0 PRANJE SA VODOM I TEČNOŠČU ZA ČIŠČENJE JE SVE ŠTO JE POTREBN0 DA Bl PVC PROZORI BILI ČISTI.

U(k) VREDNOST KOD PROFILA OD RAZLIČITIH MATERIJALA

Kod aluminijuma bez termo prekida U(k)-vrednost se kreće od 1,7 do 2,4. Kod aluminijuma sa termo prekidom on se kreće između 0,6 i 1,3.

Kod kombinacije aluminijum-drvo i ojačanog PVC-a on se kreće između 0,4 i 0,6. Kod drveta i PVC-a između 0,3 i 0,5. Kod izolacionog PVC-a i izolacionog staklenog vlakna on se kreće između 0,2 i 0,4. Izračunavanje ovih vrednosti je sprovedeno radi izračunavanja gubitaka toplote ili povećanja toplote kod različitih materijala i konstrukcija od ovih materijala. Što je niža U(k)-vrednost, veća je otpornost prozora na protok toplote i bolja je izolacija.

PVC PROZORI ČUVAJU ENERGIJU

PVC prozorski okviri i uglovi okvira su zavareni tako da su maksimalno jaki i pružaju zaštitu od vetra i vode.

Testovi i ispitivanja su pokazali da PVC prozorski okviru imaju izuzetne izolacione mogućnosti,

U(k)-vrednost kod ovakvih prozora je veoma niska zahvaljujući odličnim toplotnim performansama okvira. Topao vazduh ostaje unutar prostorije tokom zime, a hladan tokom leta. Energija se na taj način čuva kao i novac namenjen za plaćanje komunalija zato što grejanje i rashladni uređaji ne moraju non stop da rade da bi se održala željena temperatura.

DOBITNA KOMBINACIJA VISOKA OTPORNOSTIMALA POTREBA ZA ODRŽAVANJEM

PVC prozori ne trule, ne rđaju, ne korodiraju, ne bubre, ne Ijušte se i otporni su na termite i druge insekte. PVC je otporan na gljivice i plesan. Čak i jaka kiša ili obično pranje sa vodom i tečnošću za čišćenje je sve što je potrebno da bi PVC prozori bili čisti.

DVA MILIONA KILOGRAMA PVC A SE RECIKLIRA U TOKU JEDNE GODINE

PVC može da se koristi i reciklira više puta. Otpad se reciklira i koristi ponovo za PVC proizvode, tako da je iskorišćavanje resursa ovde maksimalno. Detaljno istraživanje koje je sprovedeno 1999. godine je pokazalo da se više od dva miliona kilograma ovog materijala ponovo koristi za proizvodnju krajnjih proizvoda. Takođe se uspešno koriste i otpaci od prozorskih profila, tako da se iskoristi više od 15.000 kilograma otpadaka PVC profila godišnje. Pojedini proizvođači proizvode prozorske okvire koji u sebi sadrže više od 25 odsto recikliranog PVC-a. Ovi prozori su toliko izdržljivi da su neki koji su montirani pre 25 godina i dalje u upotrebi. Kada dođe vreme da moraju da se zamene, PVC prozori, kao i svi vinili, mogu da se recikliraju. Kao i kod svih građevinskih materijala, osnova za ponovno krošćenje prozora od vinila je da se nađe isplativ način da se otpad sakupi, odvoji, obradi i transportuje do proizvođača koji će ga koristiti za izradu novih proizvoda.

NAUČNA ISTRAŽIVANJA

Broj prodatih PVC prozora na tržištu je na prvom mestu u odnosu na druge materijale.

OTPORNOST NA VATRU

Prozori od vinila, su napravljeni od polimera i otporni su na vatru. Vinil se sam ugasi ukoliko se ukloni izvor vatre. Vinilni prozori su u stanju da zadovolje sve potrebe u građevinarstvu koje se odnose na otpornost na požare, zapaljivost i dim. Određeni vinili se koriste za izradu izolacionih električnih kablova. Većina naučnika zna da je najveća opasnost prilikom požara od toplote i oslobađanja ugIjen monoksida jer se ovaj otrovni gas proizvodi sagorevanjem svih organskih materijala, prirodnih i sintetičkih. Prednost prilikom korišćenja proizvoda od vinla je da oni prilikom paljenja ne ispuštaju tako veliki broj toksičnih gasova.

PVC NE UTIČE NA UNIŠTAVANJE PRIRODNIH RESURSA

Glavne komponente od kojih se prave vinilni proizvodi su obična so, više od polovine vinilne smole se dobija iz soli, i prirodnog gasa ili nafte. Proizvodnja vinila, širom sveta potroši manje od 0,3 odsto sve godišnje potrošnje nafte i gasa i oko 10 odsto godišnje potrošnje soli.

KORIST ZA OKRUŽENJE PRILIKOM KORIŠĆENJA PVC-E PROZORA

Ispitivanja koje su sproveli eksperti za životni vek proizvoda Greg Noris i Piter Jost pokazuju da je period u kojem se koristi neki materijal veoma značajn za njegov uticaj na okolinu. Vinil je veoma korisan za okruženje zato što je energetski efikasan, ima dobru toplotnu izolaciju, malo utiče na efekat stvaranje staklene bašte, mala je potreba za njegovim održavanjem i on je veoma trajan. Istraživanje koje je sprovela Franklin Asocijacija pokazuje da vinilni prozori zahtevaju samo jednu trećinu energije koje se iskorisitza proizvodnju alumini-jumskih prozora. Ovo istraživanje je takođe pokazalo da korišćenje vinilnih prozora uštedi u Americi skoro dva biliona BTU-a energije za godinu dana – to je dovoljno da se zadovolji potreba za električnom energijom kod skoro 20.000 domaćinstava.

INDUSTRIJA KOJA JE FOKUSIRANA NA OKRUŽENJE, ZDRAVSTVO I BEZBEDNOST

Vinil zadovoljava sve standarde koji se odnose na zdravstvo, bezbednost i druge zahteve u okviru zaštite okoline. Industrija za proizvodnju PVC-a je podvrgla ovaj materijal raznim ispitivanjima koja su pokazala da je on bezbedan za korišćenje. Neki su se zabrinuli zbog ispuštanja ugljen-dioksida tokom proizvodnje vinila i zbog mogućnosti paljenja zato što vinil sadrži hlorin. Ugljen-dioksid se ne ispušta namerno, on se može pojaviti u svakom slučaju kada se pali materijal koji sadrži hlorin. Zato što se hlorin nalazi svuda u okruženju, ugljen-dioksid se javlja i usled požara u šumama i erupcije vulkana, takođe se može javiti čovekovim uticajem paljenjem drveta ili smeća, vozila na dizel takođe ispuštaju ugljen-dioksid u atmosferu. Činjenica je da je najveći izvor ugljen-dioksida danas u stvari paljenje otpada. Proizvodnja vinila danas predstavlja manje od jednog procenta ispuštenog ugljen-dioksida u okruženje što je manje od mnogih industrija koje proizvode građevinske proizvode. Dobre vesti, su da se emisija ugljen-dioksida u atmosferu smanjila u poslednjoj deceniji, i smatra se da će se još više smanjiti u budućnosti.

DOMINANTNI U SAD

Tokom poslednjih 25 godina, prozori od vinila se sve više koriste u Severnoj Americi. U SAD se koristi više od 25 miliona prozorskih jedinica od vinila, što predstavlja 46 odsto ukupno prodatih prozorskih jedinica u Americi. Ovaj rast je rezultat pre svega karakterstika prozora od vinila koji mogu da ponude krajnjem korisniku ekonomske i ekološke benificije-energetska efikasnost, mala potreba za održavanjem i izvanredna izdržljivost. Kada su pravilno montirana i održavana, prozor od vinila će dugo služiti svojim vlasnicima i čuvaće energiju.

www.aluminijum-pvc.com

Leave a comment